POLÍTICA DE PRIVADESA

Actualització amb data: 2-8-22

 

Considerem que la privadesa dels nostres usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privadesa.

 

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

 

Us preguem llegiu atentament cadascun d’aquests termes que regulen l’accés i l’ús, i en general, la relació entre aquest el lloc web i els usuaris d’aquest.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

En compliment del capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, de l’art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, us informem que la present pàgina web és propietat de:

 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME

DOMICILI: C/ Primer de maig, 1, 3er. B, 43870 Amposta, Tarragona

EMAIL: hello@vag.cat

CIF: G-55.773.451

 

D’ara endavant el “EL LLOC WEB”.

 

Marc Normatiu

 

El lloc web garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos a l’Ordenament Jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

 

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades (RGPD).
 • Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

 

Delegat de Protecció de dades

 

D’acord amb el RGPD (art. 37.1), el lloc web, havent tingut en compte la naturalesa, l’àmbit i els fins del tractament, així com el risc associat a les operacions de tractament i prèvia anàlisi interna ha arribat a la conclusió que no té obligació legal de designar un delegat de protecció de dades.

 

Tot i això, per garantir i demostrar que el tractament es duu a terme sota les disposicions del RGPD s’han establert protocols i eines de rendició de comptes com ara avaluacions d’impacte, revisions trimestrals, auditoria anual, etc. Així mateix, disposa d’un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, així com informar i assessorar els interessats i cooperar amb l’autoritat de control.

 

Mantingueu el control sobre les vostres dades

 

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat del lloc web.

 

La recopilació i l’ús de dades és essencial per poder oferir els nostres serveis. No obstant això, ha de saber que només li sol·licitarem aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada a el necessari per a les finalitats més avall descrites. Aquestes són les dades que us podem sol·licitar:

 

Sol·licitud de dades d’assistents

 

 • Els sol·licitem aquestes dades amb la finalitat següent:

 

Les dades personals que sol·licitem ens serveixen per gestionar la vostra assistència a l’esdeveniment.

 

Poden ser utilitzats per proporcionar-vos informació sobre l’activitat de l’associació i pròxims esdeveniments.

 

Podríem obtenir material audiovisual als nostres esdeveniments per a la divulgació de la nostra activitat a la web i xarxes

socials.

 

 • Aquestes són les dades que els podem sol·licitar:

 

Contacte: nom, cognoms, adreça, telèfon, email, document identificatiu.

 

 • La legitimació per al tractament d’aquestes dades és

 

CONTRACTE – Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part.

 

 • * Termini de conservació d’aquestes dades:

 

En general, conservarem les vostres dades personals durant el període necessari per proporcionar-li els nostres serveis. Això inclou les dades que vostè o altres persones ens hagin proporcionat o les dades generades o inferides durant els nostres serveis.

 

El lloc web elabora un perfil comercial sobre la base de la informació que vostè ens facilita.

No es prendran decisions automatitzades d’acord amb aquest perfil.

 

* Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per complir alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejades el temps necessari per complir el període marcat per la Llei per procedir després a la seva eliminació.

** Vostè pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol·licitar-ho enviant un email al lloc web amb el següent assumpte “no desitjo rebre comunicacions comercials”.

 

ÚS DE LA WEB PER MENORS

 

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors a càrrec seu.

 

Els representants legals de les persones menors tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet per aquests menors. Per això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

 

DESTINATARIS

 

Utilitzem terceres parts per ajudar-nos a proporcionar els nostres serveis. Aquestes terceres parts poden tenir un accés limitat a la vostra informació en la mesura necessària per executar aquestes tasques en representació nostra i estan obligades a no desvetllar-la ni fer-la fer servir per altres fins.

 

El lloc web formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per dur a terme el servei que ens ha encomanat.

 

El web comprova que tots els encarregats de tractament amb què treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposades per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

 

Aquests són els serveis externs que tenim encomanats a tercers:

 

 • Hosting i/o manteniment de la web.
 • Agència de comunicació, impremta i/o serveis dedició de vídeos i/o imatges. Podem compartir les vostres dades amb la Fundació i2CAT, amb domicili C\ Gran Capità 2-4 Edifici Nexus I 2ª planta 08034 Barcelona, i NIF G-63262570, amb la finalitat que puguin informar-los sobre activitats i projectes vinculats amb el Col·laboratori Catalunya. 
 • Agència de comunicació, impremta i/o serveis d’edició de vídeos i/o imatges.
 • Podem compartir les vostres dades amb la Fundació I2CAT Internet Innovació Digital a Catalunya amb la finalitat que puguin informar-los sobre activitats i projectes vinculats amb el Col·laboratori Catalunya.

 

El lloc web no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la vostra informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per a publicitat sense el vostre permís explícit.

El lloc web podrà proporcionar informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

 

No estan previstes transferències internacionals de dades.

 

CANVI DE CONTROL

 

Podem compartir les vostres dades personals com a part d’una venda, fusió o canvi de control, o per preparar qualsevol d’aquestes circumstàncies. Qualsevol altra entitat que compri tota o part de l’empresa tindrà dret a continuar utilitzant les teves dades, però únicament en la manera descrita en aquesta Política de Privadesa.

 

SEGURETAT DE LES DADES

 

El lloc web aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades.

 

El lloc web codifica la sessió mitjançant un certificat digital que permet demostrar la identitat del lloc web als navegadors i garanteix que la informació que s’envia per la pàgina no podrà ser interceptada i usada per tercers.

 

El lloc web es preocupa per la seguretat dels usuaris de la seva web i per això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que es ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 

CONSELLS DE NAVEGACIÓ

 

Comproveu que el servidor al qual us connecteu estigui ubicat al domini correcte, fins i tot quan s’utilitzin enllaços emmagatzemats en preferits.

 

No utilitzeu adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en què se sol·licita realitzar alguna gestió amb les vostres dades personals.

 

Escriviu directament les adreces dels llocs web als quals voleu connectar-vos.

 

QUINS DRETS TÉ VOSTÈ RESPECTE A LES SEVES DADES?

 

Vostè té dret a conèixer si el lloc web està tractant les dades personals que el concerneixin, o no.

 

A més, les persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de dades. El lloc web deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al tractament en qualsevol moment.

 

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb el lloc web, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentades, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

 

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

QUINES OBLIGACIONS TÉ VOSTÈ PEL QUE FA A LES SEVES DADES?

 

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es faci produeixi sobre ells.

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del lloc web.

 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels productes i serveis del lloc web o gestionar el servei que ens ha encomanat.

 

Com a usuari vostè es compromet a que la informació facilitada al el lloc web sobre terceres persones ha estat demanada d’acord amb la normativa vigent i havent demanat el consentiment del titular de les dades.

 

Com a usuari d’aquesta web es compromet a utilitzar el lloc web , els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 

Us comprometeu a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals són alienes al lloc web, en accedir a aquests llocs web

vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de galetes.

 

Aquest AVÍS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’utilització del web o dels serveis. Us preguem que llegiu atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, per tal de mantenir totalment informat.

 

Si teniu alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal podeu contactar amb nosaltres a través de la informació de contacte indicada més amunt.

 

CONSENTIMENT

 

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part del lloc web en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

Podeu anul·lar qualsevol autorització quan ho desitgeu adreçant-vos al lloc web.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i a la jurisdicció competent per conèixer qualsevol demanda que aquesta web susciti serà la dels jutjats que corresponguin a la província del lloc web, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

 

Els enllaços continguts en aquesta web poden adreçar-se a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al lloc web, ni se’n fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el lloc web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. El lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

 

Els enllaços a la web del lloc web hauran de respectar les condicions següents:

 

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del web de la pàgina que fa l’enllaç.

 

 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

 

 • El lloc web podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del lloc web.

 

 • El lloc web no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

 

 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al lloc web excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat del lloc web o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

 

El lloc web prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

 

L’ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del lloc web.

 

Pel que fa a les cites de productes o serveis de tercers, el lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

 

RESPONSABILITAT

 

El lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a la Web del lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

 

El lloc web no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un funcionament dolent del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

 

El lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta web.

 

No obstant això, en compliment del que disposa la LSSI, el lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que contacteu amb el lloc web.

 

El lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es facin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen a la seva web, per la qual cosa en cap cas no se’n podrà derivar efecte jurídic vinculant.